vrijdag 6 oktober 2017

Als de Stormwind Loeit: Noordwijkse Reddingsbrigade,:Heinrich Podeus

Duitsche S.S. Heinrich Podeus
Het Duitse Stoomschip Heinrich Podeus trof u al eerder aan om het web log Noordwijkse strandingen, hier nog een kleine aanvulling.

bron; Blog Noordwijkse Stranddingen 2 april 2012.
Heinrich Podeus
Karrevrachten vol steenkolen worden aangevoerd voor het aandrijven van de vier zuigpompen die het zand rondom het vastgelopen schip weg moeten wegzuigen. Machtig hand- en spanwerk!
Bron: Blog Noordwijkse Stranddingen : 12-07-2011

donderdag 8 juni 2017

Beugen, Zonder Hengel Zeevis Vangen

Mapje vergeelde krantenknipsels in de brievenbus......Dank Daarvoor en nu dan even een. Op de foto een Noordwijkse melkboer  die aan het beugen is.......een speciale manier van  zeevis vangen met een lange lijn, zonder hengel.......Weet u dat ook maar weer!

vrijdag 21 april 2017

Leentje Buur en de Frejano, geweld in de Kerk.....1799

Het is té leuk om niet even door te geven.....als trouw volger van de Blog Noordwijkse Huizen kent u het hele verhaal al, maar voor de ontdekkers onder u.....nog even een overdruk van de beschieting van de de Hoofdstraat in Noordwijk in 1799 en het bezoek dat Johnny Depp schijnt te hebben gebracht aan diezelfde Hoofdstraat....recent.terug naar de blog Noordwijkse Huizen:
Een Franse Kaper genoemd de Frenajo van Duinkerken wordt bij Noordwijk door een Engels fregat het stand opgejaagd..........die vervolgens de bemanning ..de Kapitein en 4 officieren van de Frenajo arresteerden....de sloep van de kapers die wilden vluchten met 5 man aan boord verongelukte....zij lieten het leven. Vervolgens werd van de batterij uit op de kaper geschoten waarbij één matroos zijn been verlooren en een ander werd gedood.....de lading werd in de duisterenachtelijke uren overboord gebracht en zo komt het dat Johnny Depp in Noordwijk is gesignaleerd..........Om de finale episode van 'Pirates of the Caribbean" te draaien........hoe COOL is dat?
Terug naar die eerste april van het jaar 2017......Terug naar het wonderlijke instrument waaraan de regionale bollenboeren een uitzonderlijk veel belangstelling toonden........Nog verder terug in de tijd gaat u met de Blog Noordwijkse Huizen......stap in de TARDIS en verplaats u naar het dorpje Noordwijk. ( De TARDIS is de tijdmachine van DR. WHO voor de mensen die de Blauwe Tram ook al zo missen). Goed daar staat u dan, voor de Kerk in de Hoofdstraat, U zoekt bescherming tegen het Oorlogsgeweld.......vanuit zee wordt uw lieve dorpje belaagd......De kaper Frenajo van Duinkerken komt opgejaagd door twee Engelse Fregatten op het strand aan land..."Duizend bommen en granaten" bromt kapitein Haddock in zijn baard.......en hoort boven zijn hoofd een projectiel inslaan!!!!!!!!!!!!!!!!!!Geraakt. Kogel ín de Kerk.....Nog geen idee waar dit verhaal over gaat? Komt ie:.........

Iedere oprechte Noordwijker zou zonder aarzeling het antwoord op de vraag moeten weten: "Wat gebeurde er op 2 en 3 april 1799?"
Weet U het antwoord?
Het antwoord luidt als volgt:
het dorp werd vanuit zee beschoten door twee Engelse Fregatten. Kanonskogels zijn in de kerk aangetroffen. De kogelregen trof 20 huizen en de kerk. De kogels in de kerk zijn bij de vergroting van de kerk in 1900, verwijderd. Bij restauratiewerkzaamheden in 1967 werd een stuk hout gevonden waarop stond vermeld:
"Door den Engelschen aan stuk geschooten den 2 april 1799, het 5de jaar der nooyt genoeg verwenste vrijheid of anders genoemd van Hollants ondergang. L. Heemskerk, IJsbrant de Jong, Hendrik Colijn.
Waar ligt dat stukje nu bewaard te worden?

Ja en de rest is geschiedenis.......uit ten treure voor u benadrukt in de Blog Stranddingen (twee D'sDa's de grap namenlijk Strand & Dingen). Alle verhalen over Noordwijk en haar relatie tot de zee, noodlottige, romantische, maar vooral de strijd om het voortbestaan.........de visch wordt duur betaald!

dinsdag 7 februari 2017

Treurig Gedenkteken voor J.M. Corbet

"Het opschrift luidt letterlijk dus:
J.M. Corbet, dogter van den Colonel Walter Corbet en van Maria Magdalena Hallket en huisvrouw van den Capitein Hallket verongelukt tusschen Noordwijk en Zandvoort, komende uit Schotland en haar dood lichaam hier aan het strand komen drijven 22 Sept, 1720."

zondag 20 november 2016

Stormy Weather


Storm en regen. Zwaar weer..........neem de tijd, kopje thee, biskwietje en kijken naar de beelden van de Beeldbank Den Haag...........Scheveningen, haar bewoners en de zee in al haar kleuren en stemmingen, vaak een wrede wisselwerking tussen leefde en dood..........pure passie voor mensen met zeewater in het bloed.

Het treft de beheerder van de blog Stranddingen hoeveel energie de Scheveningers steken in het tonen van respect voor hun voorouders. Ga daar eens kijken. Prachtig compleet het Vissers Namen Monument Scheveningen Mis soms een heel klein beetje de Noordwijkse passie waar het de vermelding van de heldendaden van hun voorouders betreft.......Kijkt u zelf eens. Perfect........hoe ver is men met de ontwikkeling van het Vissers Namen Monument Noordwijk........ vrijwilligers genoeg.........hoor het graag van u.....Noordwijkse Strandingen is u graag tot dienst........

zondag 17 april 2016

Jan Plug (een Noordwijker van geboorte)


's GRAVENHAGE, 18 December.
Gisteren middag (17 December) tusschen twee en half drie ure is ruim een half uur ten noorden van Scheveningen op de uiterste bank gestrand de Groningsche kof Margritha, gevoerd bij kapitein K. J. Scholtens , komende van Koningsbergen en bestemd naar Gent, in lading hebbende raapkoeken. Zoodra te Scheveningen het vermoeden ontstond dat het vaartuig zou stranden, werd de reddingsboot van de Noord-en Zuidhollandsche Reddingmaatschappij op het strand gebragt, en, de stranding geschied zijnde, beproefde men met dezelve het schip te naderen, doch vruchteloos : de lijn brak en daardoor dreef de boot weg, hetgeen algemeene verslagenheid onder de talrijke toeschouwers verwekte, daar de manschap groot gevaar liep in de branding om te komen; gelukkig echter werd de boot met paarden bereikt en op hef drooge gebragt. Eene tweede poging werd wijsselijk achterwege gelaten; want ieder deskundige moest verklaren dat het onmogelijk was met de reddingsboot door de branding te komen ; andere reddingsmiddelen werden even vruchteloos beproefd. Intusschen hoorde men de equipagie van het 6chip nu en dan duidelijk schreeuwen. De donker was reeds gevallen , toen de wakkere visscher Jan Plug (een Noordwijker van geboorte) besloot om op nieuw met eene reddingsboot eene poging tot redding te ondernemen of althans het schip zoover te naderen dat hij met de equipagie zoude kunnen spreken, om haar aan te raden het schip toch niette verlaten. Metzes niet minder moedige visschers, te weten: Piet Kulk, Ment Tuit, Piet de Jong, Arie Toet, Klaas Grootveld en den bekwamen zwemmer Gerrit van der Hak, begaf hij zich in de boot, en na verloop van een kwartier meende men door de vuren, welke op het strand op last van de heeren strandvonders , ontstoken waren , te kunnen zien dat deze edele mannen er werkelijk in geslaagd waren, het schip te bereiken : de vreugde daarover was groot; maar grooter nog de ongerustheid , zoodra men bemerkte dat de lijn, die aan de boot was bestendigd geweest, was losgeraakt, terwijl men korte oogenblikken daarna de boot zelve zag drijven en het bij onderzoek bleek dat dezelve ledig was. Geene andere gedachte beheerschte de toeschouwers dan deze, dat de equipagie in de boot was overgenomen geworden en dat deze met onze kloeke visschers in de golven kon zijn omgekomen. Tot ruim acht ure verkeerde men in die vrees, toen eerst hoorden eenige geoefende zwemmers, die zich in de branding gewaagd hadden , dat er van het schip geroepen werd , hetgeen werd bevestigd , nadat men met levensgevaar met een wagen met paarden op een kleinen afstand het schip had wezen naderen. Eenigen tijd later had men wezenlijk het geluk onze visschers met vier schipbreukelingen , in eene aan het Badhuis voorhanden roeiboot, waarin zich ook bevond de heer Bridge, kabinetskoerier bij de Engelsche ambassade , aan wal te zien brengen. De equipagie had uit zes koppen bestaan. Twee derzelve , de stuurman en een matroos , zijnde de beide zoons van den kapitein, waren over boord geslagen toen de reddingsboot het schip was genaderd. De geredde schipbreukelingen zijn , behalve de kapitein : de matroos Willen» Hazenoot, van Noordwijk aan Zee; de kok Pieter Keijzer, van Wildervank, en de scheepsjongen Heinrich ten Brink, van Koningsbergen- Het schip, dat het eigendom van den kapitein is, hoort te Wildervank te huis. De kapitein is, ten gevolge van een aan het schip bekomen lek, genoodzaakt geweest het te laten stranden. Z. K. FL de Erfprins is bij de stranding tegenwoordig geweest. H. M. de Koningin heeft heden morgen Scheveningen bezocht en door den heer geheim-hofraad von Wakherlin, Hoogstderzelver secretaris» aan den heer Behr, te Scheveningen, voor de schipbreukelingen een bankbiljet van f 100 doen ter hand stejlen. Een edel menschenvriend, die van het ongeluk getuige was, heeft voor de schipbreukelingen aan een der veldwachters f 10 ter hand gesteld- Naar wij vernemen i» het lijk van den stuurman bij Katwijk aangespoeld. ('.»Gravenkaagschc Nieuwsbode.)

zaterdag 27 februari 2016

Herdenking Zuid Afrikaanse Slachtoffers van de SS Mendi te Noordwijk

NOORDWIJK ZH - Op de Algemene Begraafplaats aan de Nieuwe Zeeweg vond zaterdag 27 februari voor het tweede opeenvolgende jaar een internationale herdenkingsplechtigheid plaats voor een vijftal Zuid-Afrikaanse oorlogsslachtoffers dat in februari 1917 verdronk bij een aanvaring van de SS Mendi en het Britse oorlogsschip, de SS Darro. De vijf slachtoffers spoelden in 1917 op de stranden van diverse Nederlandse kustplaatsen om later in Noordwijk (her)begraven te worden.
Het vijftal Abram Leboche, Arosi Zenzile, Sitebe Molide, Natal Kazimula en Sikaniso Mtolo, allen lid van het South African Native Labour Corps (SANLC), wordt op de Algemene Begraafplaats al bijna een eeuw lang herdacht met een tweetal gedenkstenen. Bij de plechtigheid was naast een delegatie van de SA Legion of Military Veterans en een flink aantal belangstellenden ook loco-burgemeester Gerben van Duin namens de gemeente Noordwijk aanwezig om het verhaal van deze, en andere, oorlogsslachtoffers te blijven vertellen. Bij het grote witte kruis op de Algemene begraafplaats werden door een aantal vertegenwoordigers bloemen en kransen gelegd, terwijl veteranen van het leger van het voormalige Gemenebest een saluut uitbrachten voor hun gevallen collega's.

Bij de zeeramp op 21 februari 1917 verdronken na een aanvaring in de dichte mist tussen de twee Britse schepen in de zeer dichte mist 646 soldaten. Slechts een 200 honderdtal opvarenden konden gered worden. De bemanning van het schip dat bestond uit Zuid-Afrikaanse soldaten was op weg naar de Engeland om later ingezet te worden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Engeland werd echter nooit bereikt en van de 646 slachtoffers werden de lichamen van slechts 26 van hen later terug gevonden op de diverse stranden in Europa. Onder hen het in Noordwijk begraven vijftal waarvan de lichamen onder andere in Egmond aan Zee en Zandvoort aanspoelden om later voor een herbegrafenis naar Noordwijk vervoerd te worden.

Na de plechtigheid op de Algemene Begraafplaats werd bij de gedenksteen aan de Koningin Wilhelmina Boulevard, die speciaal is geplaatst om de oorlogsslachtoffers te eren die in Noordwijk zijn aangespoeld of liggen begraven, eveneens nog een korte herdenking gehouden.

The Story

   On January 16, 1917 the Mendi troopship sailing from Cape Town to La Havre in France carried the last contingent of the South African Native Labour Corps comprising 805 black privates, 5 white officers and 17 non-commissioned officers as well as 33 crew members.

On the morning of 21 February 1917, another ship, the S S Darro travelling at full speed and emitting no warning signals, rammed the S S Mendi which sank in 20 minutes off the Isle of Wight. No steps were taken by the S S Darro to lower boats to rescue the survivors. She stood off and floated nearby while lifeboats from the S S Mendi's escorting destroyer HMS Brisk rowed among the survivors, trying to rescue them.

There are many stories of bravery about the men as the ship went down. The men sang and stamped the death dance together as the ship sank, and taking with her all still on board and many who leapt into the icy waters, a total of 607 black troops along with 9 of their fellow white countrymen and all 33 crew members.

On receiving the news [9 March 1917] of the disaster, all members of the South African House of Assembly under the then Prime Minister Louis Botha, rose in their seats as a token of respect to their fellow South Africans who had gone down with the S S Mendi. In South Africa, the commemoration of the S S Mendi, is held on the third Sunday in February every year.

Bodies from the wreck were found all along the South Coast. Three (all in one grave) are buried at Littlehampton, a further 9 in Milton, Portsmouth (8 black 1 white) and another one in Hastings. Willie was found on the Birling Gap beach and buried at the nearest church at East Dean. Others still lay in the sunken S S Mendi. The South African government has expressed an interest in having the bodies repatriated but so far Willie rests where he was buried in East Dean churchyard.

The survivors continued with their military service in France.

The designation of the S S Mendi as a war grave was reported on in the Daily Telegraph, 18 March 2009:

Ship lost in 1917 becomes war grave
By Daily Telegraph Reporter

The sunken wreck of a First World War ship which was carrying black South Africans has been classed an official war grave after a 10-year campaign by a retired British Army major. The Menrii. a troop ship, sank off the Isle of Wight in 1917 while transporting soldiers from the South African Native Labour Contingent to the trenches of France.

A total of 616 South African troops and 30 British crew died in one of South Africa's greatest military tragedies. The officers, most of whom could not swim, performed their tribal death dance as the ship sank after a crash. However, because the Mendi was not British owned, her wreck was never given war grave status. After a campaign by Ned Middleton, the Ministry of Defence agreed to designate the site an official war grave.

Mr Middleton, 58, of Outwell, Cambs said: "The crew gave their lives for our war effort. Many of them had never seen the sea before they set sail. They believed they needed a grave to get to the afterlife. They finally got it."

Why the S S Darro hit the S S Mendi, and appeared to make no attempt at rescue, remains uncertain.